Warszawa - herb

Warszawa

Współtworzyli
Grand Grand
11

Mapa

Holding Wars - Nadzory Budowlane Sp. z o.o.

Adres
ul. Al. Niepodległości 186
00-608 Warszawa
woj. mazowieckie

Informacje

Forma własności
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Status
aktywna
NIP
1132170337

Profil firmy Holding Wars - Nadzory Budowlane

Oferta

1. Czynności wstępne.
1.1. Przyjęcie od Inwestora Projektu architektoniczno-budowlanego, zweryfikowanego, uzgodnionego z władzami i zatwierdzonego raz pozwolenia na budowę, kontraktu z Generalnym Wykonawcą oraz niezbędnej dokumentacji formalno - prawnej.
1.2. Zapoznanie się z przekazanym projektem, dokumentami, warunkami uzgodnień oraz pozwoleniem na budowę a także kontraktem budowlanym z Generalnym Wykonawcą a po zapoznaniu się z treścią wszystkich dokumentów Zespół Inspektorów zgłasza swoje ewentualne uwagi.
1.3. Udział w przekazaniu Generalnemu Wykonawcy placu budowy.
1.4. Udział w przekazaniu Generalnemu Wykonawcy punktów osnowy geodezyjnej, mapy sytuacyjno - wysokościowej oraz dokumentacji prawnej i projektowej.
1.5. Zaznajomienie się z harmonogramem budowy oraz harmonogramem spływu dokumentacji.
1.6. Dopilnowanie przez służbę geodezyjną (na zlecenie Generalnego Wykonawcy) wyznaczenia na terenie linii rozgraniczających, ogrodzenia ścian
i innych elementów konstrukcyjnych, także ich punktów wysokościowych obiektów budowlanych w zgodności z projektem, będącym przedmiotem inwestycji.
1.7. Zbadanie dokumentów ubezpieczenia przez Generalnego Wykonawcę personelu Inwestora, Nadzoru Autorskiego oraz Nadzoru Technicznego na budowie od opowiedzialności cywilnej i od nieszczęśliwych wypadków, w związku z wykonywaniem obowiązków związanych z budową.
1.8. Uczestnictwo w naradach ustalających metody i szczegóły współpracy z uczestnikami procesu budowlanego w okresie realizajci (w niezbędnym zakresie).

2. Czynności w Okresie Realizacji Budowy.
2.1. Sprawdzanie wykonywanych robót na zgodność z zatwierdzoną dokumentacją, warunkami uzgodnień i zatwierdzeń, w kontraktem budowlanym oraz z warunkami technicznymi odbiorów.
2.2. Sprawdzanie zgodności wykonywanych robót, urządzeń i elementów z odpowiednio zweryfikowanymi kartami materiałowymi oraz przedstawionymi atestami, homologacjami, świadectwami wyrobów, a także na zgodność ze współczesną sztuką budowlaną.
2.3. Śledzenie postępu robót i ich zgodności z harmonogramem realizacji budowy.
2.4. Odbiory techniczne wykonanych elementów budowy oraz zakończonych robót, instalacji, zamontowanych urządzeń i wyposażenia - nie zarezerwowanych dla urzędów i instytucji państwowych.
2.5. Udział w odbiorach technicznych robót, instalacji, urządzeń i elementów, itd - zarezerwowanych dla urzędów i instytucji państwowych.
2.6. Ocena postępu robót i ich jakości w trakcie cotygodniowych spotkań.
2.7. Informowanie IPMS w sprawie ewentualnych pominiętych dodatkowych robót, ich uzasadnienia i obmiaru.
2.8. Sprawdzenie czy Generalny Wykonawca i podwykonawcy posiadają niezbędne dokumenty a personel uprawnienia - niezbędne do prowadzenia robót objętych ich kontraktami.
2.9. Udział w opiniowaniu i wyborze podwykonawców.
2.10. Współpraca z Nadzorem Autorskim oraz IPMS w odniesieniu do ewentualnych zmian w projektach i dokumentacji, robót zamiennych, dodatkowych i pominiętych.
2.11. Prowadzenie i archiwizacja akt Nadzoru oraz dokumentacji budowy do jej odpowiedniego przekazania do IPMS po zrealizowaniu budowy, dla jej sprawdzenia.
2.12. Uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na budowie oraz udział w pracach komisji związanych z budową w niezbędnym zakresie.

3. Czynności Nadzoru Technicznego związane z odbiorem końcowym i przekazaniem obiektu do użytku.
3.1. Przeprowadzanie ispekcji, dokonanie protokolarnych odbiorów robót, instalacji, zamontowanych urządzeń łącznie z testami rozruchu oraz wskazaniem ewentualnych braków i usterek oraz wnioskowanie terminów ich naprawy.
3.2. Potwierdzenie wpisu kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakończeniu robót - przekazywanego przez Inwestora w wystąpeniu do Władzy Budowlanej o zgodę na przekazanie obiektu do użytkowania.
3.3. Udział w pracach Komisji Ukończenia robót (z ewentualnymi warunkami i zastrzeżeniami) rozpoczynające okres gwarancyjny obiektu.