Mapa

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Pol-Aqua S.A.

Adres
ul. Dworska 1
05-500 Piaseczno
woj. mazowieckie

Informacje

Forma własności
Spółka akcyjna
Status
Telefon
(0-22) 2017300

Profil firmy Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Pol-Aqua

Oferta

Budowa obiektów inżynieryjnych
- przepompownie ścieków
- oczyszczalnie ścieków
- stacje uzdatniania wody
- kolektory kanalizacyjne i wodociągowe
- roboty ziemne przy budowie stacji i tuneli metra
- wykonywanie przecisków i przewiertów

Rozbudowa infrastruktury technicznej
- magistrale wodociągowe
- sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej i przemysłowej
- sieci ciepłownicze
- sieci elektroenergetyczne
- sieci telekomunikacyjne

Budownictwo paliwowe
- rurociągi przesyłowe (gazociągi, ropociągi i wodociągi)
- rurociągi do przesyłu paliw
- obiekty technologiczne rurociągów przesyłowych (śluzy nadawcze i odbiorcze tłoków, zespoły zaporowe i zaporowo upustowe, stacje zasuw, filtry, węzły rozdzielcze i rozdzielczo pomiarowe, stacje redukcyjne i redukcyjno-pomiarowe, tłocznie gazu, pompownie paliw i inne)
- instalacje zbiornikowe gazu
- bazy magazynowe paliw płynnych

Budownictwo drogowo-mostowe
- tunele komunikacyjne drogowe
- drogi i autostrady
- przejścia podziemne i nadziemne dla pieszych
- wymiana gruntów pod obiekty mostowe i drogowe
- nasypy drogowe i podbudowy
- przepusty i przejazdy drogowe
- parkingi, chodniki, pobocza
- roboty rozbiórkowe (wyburzenia, frezowanie nawierzchni bitumicznych)
- recykling materiałów z rozbiórki
- stabilizacje gruntu

Budownictwo ogólne
- obiekty użyteczności publicznej
- obiekty przemysłowe
- obiekty mieszkalne