Inwestycje w gminie Osjaków

2009.09.04

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Osjakowie to jedno z priorytetowych zadań inwestycyjnych gminy. Jak wiadomo, budowa została rozpoczęta w 2008 r. Obecnie prace są zintensyfikowane, realizowane zgodnie z założonym harmonogramem prac. Zakończenie prac przewiduje się w lipcu br., a przekazanie do użytkowania we wrześniu br. Obecnie inwestycja ta jest finansowana z dwóch źródeł, tj. środki własne gminy i środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

W poszukiwaniu innych źródeł finansowania, aby odciążyć budżet gminy, został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach ogłoszonego naboru przez Urząd Marszałkowski w Łodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 1 975 008,00 zł. Wniosek został oceniony pozytywnie i obecnie przygotowywana jest dokumentacja do podpisania umowy na dofinansowanie inwestycji.

Lata 2007-2013 to kolejny okres programowania i możliwości ubiegania się, m. in. przez gminy, o dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej. Gmina Osjaków stara się wykorzystywać te możliwości poprzez składanie wniosków o dofinansowanie.

Obecnie ubiegamy się o dofinansowanie zadania polegającego na odnowieniu i przebudowie placów, parkingów, chodników i oświetlenia ulicznego w ramach kształtowania przestrzeni publicznej w miejscowości Osjaków. Wartość zadania ustalona została na kwotę 600 000 zł, a wnioskowana kwota dofinansowania - 430 744 zł.

Ponadto, w latach 2009-2010 planujemy dokonać przebudowy stacji uzdatniania wody w Osjakowie, również z wykorzystaniem środków unijnych. Wartość inwestycji 1 110 153 zł, a wnioskowana wartość dofinansowania około 800 000 zł. Realizacja tego zadania jest bardzo ważna z uwagi na podniesienie jakości wody pitnej oraz zagospodarowania nadmiaru wody z samowypływu.

W trakcie przygotowania jest dokumentacja techniczna na budowę drogi gminnej Dębina - Skaleniec - Wałków o długości 3593 m. Droga ta realizowana będzie w ramach projektu „wzmocnienia roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego". Jest to projekt realizowany wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Wieluniu przy współudziale finansowym środków Uni Europejskiej w ramach RPO woj. łódzkiego. Realizację przewidziano na lata 2010-2011.

Wymienione wyżej inwestycje to tylko te, które zamierzamy realizować z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Oprócz nich są realizowane inne inwestycje, również ważne dla mieszkańców. Napiszemy o nich w następnym wydaniu Informatora.

Źródło: osjakow.pl

Komentarze

Brak wpisów.

Napisz komentarz

Komentujesz jako gość.