Regulamin

Art. 1 KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu w tym utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika następujących oświadczeń:
  1. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
  2. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu,
  3. wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,
  4. umieszczenie na Koncie danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych osób lub firm/budynków/inwestycji nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą.

Art. 2 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTOWNIKÓW

 1. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto i nie może udostępniać Konta innym osobom ani korzystać z Kont należących do innych osób. W przypadku stwierdzenia przez Administratora naruszenia postanowień zdania poprzedniego przez Użytkownika, Administrator niezależnie od możliwości odpowiednio zablokowania Konta bądź rozwiązania umowy o świadczeniu usług droga elektroniczną będzie uprawniony do usunięcia wszelkich Treści tego Użytkownika oraz jakichkolwiek efektów jego działalności w Serwisie
 2. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od działań mogących utrudniać lub zakłócać działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, niezależnie od innych działań Administrator ma prawo do rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Użytkownik oświadcza, że wszelkie dane osobowe i Treści, w tym zdjęcia, umieszczane przez niego w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich majątkowych oraz praw do ochrony wizerunku. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika Treści przedstawiających lub odnoszących się do osób trzecich lub innych Użytkowników, oświadcza On również, że uzyskał zgodę tych osób na umieszczenie tych Treści.
 4. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku nieodpłatnego wykorzystania określonych w ust. 5 powyżej utworów, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz usunięcia z Serwisu.
 5. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem. W szczególności zabrania się umieszczania treści sprzecznych z Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, w tym treści i zdjęć:
 6. Zabrania się również działalności Użytkowników polegającej na:
  1. rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej, reklam towarów, usług oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej w Serwisie,
  2. zamierzonym wpływaniu na innych Użytkowników w celu ich ośmieszenia lub obrażenia (czego następstwem jest wywołanie kłótni) poprzez wysyłanie napastliwych i/lub kontrowersyjnych i/lub nieprawdziwych przekazów czy też poprzez stosowanie różnego typu zabiegów erystycznych. (tzw. „trolowanie”),
  3. używaniu programów (botów) generujących zapytania do serwerów Administratora.
  4. promowaniu innych stron/serwisów internetowych,
  5. kopiowaniu części lub całości Serwisu w tym kodu źródłowego lub wykorzystywaniu go w celach zarobkowych. Administrator może wskazać w odrębnym regulaminie elementy Serwisu, które Użytkownik może udostępniać osobom trzecim.
 7. Użytkownik, który stwierdził naruszenie Praw do Serwisu powinien zgłosić Administratorowi opis naruszenia oraz o ile to możliwe dane naruszyciela.

Art. 3 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORA

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu: (i) wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, (ii) wynikające z błędów, niewłaściwej konfiguracji systemów operacyjnych oraz przeglądarek internetowych lub odtwarzaczy multimedialnych lub (iii) wywołane niedozwoloną ingerencją Użytkowników; nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. Administrator nie ma obowiązku informowania Użytkownika o przerwach technicznych i czasie ich trwania.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkowników w tym za Profile. Treści te nie pochodzą od Administratora. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do ich: redagowania, skracania bądź usunięcia w przypadku jeśli Treści te będą sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, bez konieczności powiadamiania o tym Użytkownika.
 4. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania osób trzecich, ani za wykorzystanie przez nie w jakikolwiek sposób danych Użytkowników Zarejestrowanych, niezgodnie z celem działania Serwisu i/lub szkodliwe dla Użytkowników, w tym w szczególności w przypadku włamania się osoby trzeciej na Konto Użytkownika.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez osoby trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem Treści Użytkowników lub wizerunku tych osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne Treści lub wizerunek osoby trzeciej.

Art. 5 MAILING I INFORMACJE PRZESYŁANE DO UZYTKOWNIKA

 1. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości reklamowych lub informacyjnych na adres email użytkownika. Jednocześnie administrator zobowiązuje się do nie nadużywania tej funkcji, wysyłając nie więcej niż 1 maila w miesiącu i 6 w roku.
 2. Użytkownik, w każdej chwili, może zreygnować z otrzymywania wymienionych w punkcie 1 wiadomości, nie tracąc w żaden sposób dostępu do serwisu lub jego funkcjonalności.

Art. 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu w jego aktualnej wersji. W przypadku braku akceptacji nowej wersji Regulaminu, Użytkownik może rozwiązać umowę z Administratorem, w drodze procedury podanej na właściwej stronie Serwisu.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami, a Administratorem przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą ogłoszenia określonego w zdaniu poprzednim.
 3. Administrator, na warunkach opisanych poniżej zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi) w tym wprowadzenia nowego regulaminu, w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
 4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym Użytkowników w formie publikacji na łamach Serwisu ogłoszenia z informacją o zmianie oraz adresem strony www, na której publikowany jest Regulamin a w odniesieniu do Użytkowników Zarejestrowanych, dodatkowo w formie wiadomości przekazywanej za pośrednictwem wewnętrznej poczty funkcjonującej w Serwisie lub adresu e-mail.
 5. Tekst jednolity Regulaminu zostanie każdorazowo opublikowany w Serwisie.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo zamknięcia Serwisu.
 7. Serwis i Regulamin podlegają prawu polskiemu.
 8. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem oraz innymi przepisami znajdującymi się na stronach Urbanity, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.